Make your own free website on Tripod.com
2003年5月15日(星期四)
讀 者 來 函

◆ 填 鴨

  非 典 型 肺 炎 

  ( 改 自 半 成 年 - rap Shine )

  又 一 個  又 一 個  

  肺 炎 會 殺 多 幾 多 個

  我 冇 得 唱 歌 冇 得 踢 波  

  又 怕 上 課

  來 一 個 病 毒  香 港 一 獲 熟

  病 人 家 屬 隔 離 啕 哭

  戴 番 個 口 罩  

  非 典 型 廢 柴 董 太 勁 咆 哮

  衛 生 齊 齊 搞  停 課 洗 學 校

  醫 生 護 士 對 抗 病 毒  

  冇 有 怕  冇 有 怕

  有 家 不 歸 心 掛 掛

  填 鴨

相 關 講 場 文 章 :
【阿財隨筆】我們忽略了甚麼?──從反戰到抗炎

返 回 上 頁

Copyright © 觀瑪民報 KTMC Man Pao