Make your own free website on Tripod.com
2003年6月26日(星期四)
讀 者 來 函

◆ Cheng Toby

  不 經 不 覺 , 已 談 到 了 這 , 接 下 來 的 應 該 是 四 理 一 文 了 。 關 於 四 理 一 文 的 決 定 , 梁 華 偉 老 師 也 在 上 課 時 向 我 們 提 過 , 並 表 示 : 「 學 校 是 真 心 為 同 學 做 事 的 , 否 則 , 不 改 變 現 狀 , 校 方 便 不 用 煩 , 工 作 也 會 少 很 多 。 」 在 他 的 大 力 「 宣 傳 」 下 , 我 是 比 較 贊 同 實 行 四 理 一 文 的 , 但 是 在 細 節 上 校 方 的 決 定 和 我 的 見 解 有 不 同 的 地 方 , 將 在 以 下 詳 細 探 討 。

  校 方 實 行 四 理 一 文 的 其 中 一 個 原 因 是 中 三 同 學 對 理 科 有 過 量 的 需 求 , 姑 且 不 論 是 甚 麼 原 因 令 這 麼 多 人 選 理 科 , 但 實 際 上 想 要 讀 理 科 的 , 還 不 只 這 個 數 。 因 為 倘 若 成 績 不 佳 , 揀 了 理 科 班 卻 入 不 了 , 到 了 選 文 科 班 的 選 修 科 目 時 , 還 會 被 排 在 隊 尾 , 選 不 到 想 要 讀 的 科 目 。 所 以 一 些 自 知 成 績 不 佳 、 與 理 科 無 緣 的 同 學 , 即 使 想 讀 理 科 , 還 是 會 填 以 文 科 為 首 選 的 。

  難 比 進 大 學 容 易 度

  對 於 文 科 和 理 科 兩 者 哪 較 易 入 大 學 , 遊 戲 王 和 阿 財 兩 位 學 兄 持 相 反 的 意 見 。 的 確 兩 人 的 論 點 各 有 依 據 , 我 認 為 呢 就 是 兩 者 都 有 道 理 ─ ─ 也 就 是 兩 者 都 沒 有 道 理 。 為 甚 麼 這 麼 說 呢 ? 遊 戲 王 學 兄 認 為 由 於 高 考 程 度 的 理 科 比 文 科 課 程 內 容 深 , 所 以 文 科 較 易 爭 取 到 好 成 績 , 這 個 觀 點 我 不 同 意 。 由 於 高 考 是 以 拉 Curve 的 形 式 計 分 的 , 所 以 影 響 得 高 低 分 的 難 易 度 的 並 不 是 課 程 內 容 的 深 淺 , 而 是 學 生 的 質 素 。 另 外 , 他 看 到 了 文 科 競 爭 比 理 科 小 , 所 以 他 認 為 文 科 較 易 取 得 高 分 , 這 個 觀 點 有 待 更 深 入 的 探 討 , 容 後 再 談 。

  而 阿 財 學 兄 則 認 為 普 遍 來 說 理 科 成 績 比 文 科 好 , 所 以 理 科 生 較 易 升 讀 中 六 , 而 文 科 較 易 取 得 高 分 的 說 法 只 屬 謬 論 , 這 個 觀 點 也 是 有 統 計 為 理 據 的 , 可 是 這 並 不 能 作 為 反 駁 遊 戲 王 學 兄 的 理 由 , 實 際 上 兩 人 的 說 法 都 是 事 實 , 而 兩 人 的 說 法 也 不 互 相 衝 突 。 大 家 看 到 這 或 許 會 感 到 一 頭 霧 水 , 這 究 竟 怎 麼 說 呢 ?

  兩 說 法 實 互 不 衝 突

  仔 細 點 看 遊 戲 王 學 兄 的 分 析 , 他 所 說 的 是 就 學 生 個 人 而 言 的 , 就 是 說 一 個 學 生 入 了 理 科 , 所 面 對 的 競 爭 會 較 他 入 了 文 科 後 為 大 ; 而 阿 財 學 兄 所 說 的 是 就 所 有 學 生 整 體 而 言 的 , 就 是 因 為 普 遍 理 科 學 生 會 考 成 績 較 好 , 所 以 理 科 學 生 升 讀 中 六 比 文 科 學 生 容 易 。 可 以 說 由 於 兩 位 學 兄 的 角 度 不 同 , 使 他 們 之 間 無 法 展 開 討 論 。 問 題 出 在 阿 財 學 兄 沒 有 真 正 明 白 遊 戲 王 學 兄 的 觀 點 , 沒 有 貼 緊 論 題 所 致 。 另 外 , 根 據 我 的 理 解 , 兩 者 所 說 的 尖 子 也 有 不 同 的 定 義 : 遊 戲 王 學 兄 所 說 的 尖 子 應 是 指 成 績 優 異 的 學 生 , 阿 財 學 兄 所 說 的 尖 子 卻 是 參 加 了 拔 尖 計 劃 的 學 生 。

  其 實 以 上 提 及 的 都 建 基 於 一 個 廣 為 人 知 的 事 實 , 就 是 普 遍 來 說 理 科 學 生 的 資 質 比 文 科 的 好 , 所 以 說 讀 文 科 的 競 爭 比 讀 理 科 的 小 。 由 於 會 考 和 高 考 的 成 績 都 是 拉 Curve 的 , 所 以 競 爭 較 小 意 味 能 取 得 較 好 成 績 , 遊 戲 王 學 兄 的 見 解 就 是 建 基 於 這 個 說 法 之 上 的 。 但 是 他 忽 略 了 實 際 上 理 科 科 目 的 奪 A % 和 C 以 上 % 都 比 文 科 科 目 為 高 , 而 不 是 他 的 見 解 所 要 求 的 一 樣 高 。 我 認 為 考 評 局 是 故 意 這 樣 做 , 以 調 節 「 理 科 學 生 平 均 資 質 比 文 科 的 高 」 的 問 題 , 否 則 就 一 定 會 出 現 了 如 遊 戲 王 學 兄 所 認 為 的 「 一 個 學 生 讀 文 科 得 出 的 成 績 會 比 他 讀 理 科 的 為 高 」 的 怪 現 象 。 至 於 現 在 的 調 節 是 否 恰 當 , 因 為 無 法 得 知 文 理 科 學 生 的 資 質 差 異 有 多 大 , 所 以 無 從 稽 考 。

  如 果 現 在 的 調 節 是 適 當 的 話 , 那 麼 一 個 學 生 讀 文 科 和 理 科 , 成 績 應 該 差 不 多 ( 不 過 文 理 兩 科 對 學 生 的 各 種 能 力 要 求 也 有 不 同 , 比 如 說 文 科 要 求 學 生 背 誦 能 力 佳 ) 。 以 同 樣 的 成 績 來 說 , 文 科 和 理 科 究 竟 那 個 易 入 大 學 呢 ? 阿 財 學 兄 認 為 由 於 理 科 生 的 選 擇 比 較 多 , 相 對 來 說 競 爭 就 比 較 小 , 所 以 理 科 比 文 科 易 入 大 學 , 這 個 觀 點 我 暫 時 看 不 到 有 甚 麼 問 題 , 可 能 因 為 我 對 升 讀 大 學 所 知 不 多 , 所 以 才 看 不 見 漏 洞 。 可 是 , 假 如 一 個 人 興 趣 在 文 科 , 卻 因 理 科 易 入 大 學 而 讀 了 理 科 , 會 不 會 因 興 趣 不 在 於 此 而 使 成 績 變 差 , 得 不 償 失 呢 ? 所 以 我 奉 勸 各 位 學 弟 揀 科 時 應 以 自 己 的 興 趣 為 準 。

  試 探 文 負 理 正 原 因

  校 方 推 行 四 理 一 文 的 另 一 個 原 因 , 被 認 為 是 觀 瑪 文 負 理 正 。 ( 由 於 校 方 沒 有 提 過 任 何 關 於 負 增 值 的 事 , 所 以 只 能 用 「 被 認 為 」 ) 哈 , 在 這 個 功 利 主 義 盛 行 的 年 代 , 在 香 港 成 績 就 是 一 切 的 教 育 制 度 下 , 即 使 校 方 真 的 為 拉 高 增 值 指 標 而 實 行 四 理 一 文 , 也 可 非 議 吧 ? 嘿 , 此 舉 不 但 不 會 惹 來 公 眾 批 評 , 還 會 大 受 家 長 的 青 睞 吧 ? 在 這 我 想 探 討 一 下 文 負 理 正 的 原 因 。

  因 為 傳 統 來 說 理 科 班 成 績 較 好 、 學 習 氣 氛 較 好 、 理 科 較 有 前 途 、 男 生 多 喜 歡 理 科 , 以 及 校 方 吹 捧 等 等 原 因 , 中 三 選 科 時 大 部 份 成 績 優 良 的 同 學 都 會 選 擇 理 科 , 我 認 為 這 才 是 觀 瑪 文 負 理 正 的 真 正 原 因 。 倘 若 以 上 說 的 是 正 確 的 話 , 四 理 一 文 只 是 讓 更 多 成 績 不 佳 的 同 學 就 讀 理 科 , 反 會 拖 低 理 科 的 增 值 指 標 。 不 過 以 上 還 忽 略 了 一 點 , 就 是 不 排 除 有 同 學 因 被 迫 入 讀 不 感 興 趣 的 文 科 而 自 暴 自 棄 , 影 響 學 業 , 所 以 應 當 會 有 部 份 同 學 的 成 績 得 到 改 善 , 可 是 這 個 因 素 的 影 響 力 大 小 不 好 估 計 , 所 以 實 行 出 來 後 的 效 果 也 不 好 推 斷 。

  縱 觀 新 出 爐 的 中 四 科 目 配 答 , E 班 並 無 改 變 , A 、 B 、 C 三 班 的 選 擇 相 對 增 加 了 , C 班 可 被 視 作 前 B 班 , 而 C 、 D 兩 班 均 為 三 理 溝 二 文 的 配 搭 。 雖 然 選 擇 增 加 了 , 但 把 四 班 的 同 學 排 在 同 一 條 隊 伍 中 , 難 免 有 成 績 不 佳 的 同 學 被 迫 修 讀 不 喜 歡 的 科 目 的 情 形 出 現 , 有 聲 音 直 指 這 樣 並 不 公 平 。 但 我 可 以 坦 然 地 說 , 世 界 上 沒 有 絕 對 公 平 的 事 , 而 這 樣 的 選 科 方 法 , 類 似 我 即 將 面 對 的 升 中 六 時 的 選 科 方 法 : 會 考 高 分 的 行 先 。 在 現 實 的 世 界 , 遊 戲 規 則 就 是 這 樣 , 誰 叫 你 天 資 不 佳 ? 誰 叫 你 沒 努 力 背 書 ? 誰 叫 你 不 懂 應 試 技 考 ?

  論「生、物、化」與 美 術 縮 班

  在 我 的 見 解 , 三 科 理 科 並 非 鐵 三 角 , 物 理 和 化 學 是 有 很 大 的 關 係 , 化 學 和 生 物 也 有 很 大 的 關 係 ; 可 是 物 理 和 生 物 , 我 則 看 不 出 有 甚 麼 關 係 ; 而 且 據 我 所 知 , 沒 有 大 學 學 系 同 時 要 求 會 考 要 修 讀 物 理 和 生 物 。 四 理 一 文 傳 出 時 , 我 也 設 想 過 可 不 可 以 有 一 些 不 用 讀 物 理 , 另 一 些 不 用 讀 生 物 的 理 科 配 搭 , 結 果 卻 落 空 了 。 其 中 要 考 慮 的 問 題 應 有 不 少 , 不 是 我 等 非 行 政 人 員 可 以 理 解 的 , 比 如 說 這 樣 做 化 學 科 便 比 其 他 兩 科 多 了 一 班 等 。 長 遠 來 說 我 也 希 望 中 四 選 科 能 像 中 六 那 樣 多 元 化 配 搭 , 但 當 中 涉 及 的 問 題 可 又 複 雜 多 了 。

  不 幸 被 Kevin 言 中 的 是 : 美 術 科 的 班 數 減 少 了 。 可 是 據 我 所 知 , 我 這 屆 有 不 少 在 中 四 修 讀 美 術 科 的 同 學 , 到 中 五 的 時 候 卻 drop 了 這 科 , 會 不 會 是 實 際 上 同 學 對 美 術 科 的 需 求 並 沒 有 兩 班 之 多 呢 ? 不 過 可 能 還 有 另 一 個 原 因 , 就 是 本 屆 的 會 考 美 術 科 並 非 由 謝 金 文 老 師 任 教 。 而 D 班 中 出 現 三 科 理 科 配 中 史 的 不 協 調 科 目 組 合 , 是 有 一 定 的 問 題 的 。 若 校 方 是 以 會 考 成 績 作 為 縮 減 哪 些 科 目 的 標 準 的 話 , 那 麼 現 在 的 配 搭 是 有 悖 初 衷 的 。 由 於 同 時 對 三 科 理 科 和 中 史 有 興 趣 的 同 學 屬 少 數 , 可 能 會 令 被 迫 入 D 班 的 同 學 無 心 讀 中 史 , 那 麼 中 史 的 會 考 成 績 便 無 可 被 免 地 下 降 。 另 外 , C 、 D 兩 班 的 同 學 不 能 修 讀 附 加 數 學 , 也 會 對 同 學 的 前 途 造 成 一 定 的 影 響 。

  現 在 讓 我 來 設 想 一 些 成 績 較 差 的 A 班 同 學 的 處 境 : 由 於 20 個 電 腦 的 學 額 已 滿 , 被 而 迫 修 讀 宗 教 科 ; 在 五 科 自 由 揀 中 , 也 因 成 績 不 佳 而 揀 不 到 美 術 科 , 那 麼 剩 餘 的 選 擇 , 就 只 有 會 計 和 歷 史 二 擇 其 一 , 這 顯 然 並 不 理 想 , 可 見 四 理 一 文 的 選 科 配 搭 仍 有 不 少 漏 洞 。 唉 , 算 了 吧 ! 畢 竟 四 理 一 文 已 經 定 案 了 , 也 讓 我 們 期 待 一 下 , 實 際 實 行 出 來 的 效 果 如 何 , 再 作 討 論 吧 。

  Cheng Toby

編 按 : 小 標 題 為 編 者 所 加

相 關 講 場 文 章 :
【讀者來函】Cheng Toby:我停課以來……(1)
讀者來函】Cheng Toby:觀瑪之所以……

返 回 上 頁

Copyright © 觀瑪民報 KTMC Man Pao